Fundusze Europejskie

Tytuł projektu

Promocja marki produktowej GALANT na rynkach zagranicznych poprzez udział w branżowym programie MODA POLSKA.

Cel projektu:

Celem projektu jest rozwój eksportu firmy przez promocję marki produktowej GALANT na rynkach zagranicznych, której promocja przyczyni się do promocji Marki Polskiej Gospodarki. W wyniku realizacji projektu firma zyska dostęp do większej liczby klientów, zdobędzie nowe doświadczenie
i nawiąże współpracę z zagranicznymi kontrahentami. Projekt wpłynie na rozwoju eksportu GALANT
i wzmocni jego pozycję konkurencyjną. Dzięki udziałowi w targach w charakterze wystawcy, realizacji usługi doradczej, misjom przyjazdowym oraz wyjazdowej firma zyska wiedzę nt. wejścia na rynek perspektywiczny Rosji co ułatwi pozyskanie kontrahentów i współpracę z nimi. Ogół działań
w projekcie przyczyni się do wzrostu przychodów GALANT z eksportu czego rezultatem będzie także wzrost polskiego eksportu i wzrost rozpoznawalności polskich produktów na rynkach zagranicznych.

Wydatki kwalifikowane w projekcie: 564 300.00 PLN

Dofinansowanie Funduszy Europejskich: 423 225.00 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.